Mau Rākau

Mau Rākau

Mau Rākau 150 150 Simon Whitlock

Levi Ahlquist, Bronson Aramoana and Deylone Tohilima had a fantastic opportunity to attend a Mau Rākau (Taiaha) wānanga on Mokoia Island during the holidays.